Uslovi prodaje

Uslovi prodaje


CityDeal FlyFly travel d.o.o. će organizovati promociju i prodaju proizvoda i/ili usluga kao posrednik u ime i za račun Partnera putem internet stranica www.citydeal.ba. Promocija i prodaja se orgazniuje na način da Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode i/ili usluge, pod uslovom da CityDeal uspije putem javnog poziva u određenom vremenskom periodu prikupiti minimalan ugovoreni broj kupaca za taj proizvod i/ili uslugu.
 
Partner kao vlasnik proizvoda i/ili usluge se obavezuje da ugovoreni promotivni proizvod i/ili uslugu isporuči na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde i kvalitete savjesnog poduzetništva.
Obaveza CityDeal-a je da po najvišim standardima poslovanja organizira i vodi promotivnu prodaju. CityDeal nije vlasnik, niti posjeduje proizvod i/ili uslugu koju promotivno nudi putem svojih stranica, pa zato ne može ni biti odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda i/ili usluge, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje nudi.
 
Vlasnik i izdavač vaučera je određeni Partner. Kao vlasnik i izdavač vaučera, Partner je u potpunosti odgovoran za sve ozljede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika tj. kupca.
 
Vaučeri iz prethodne stavke služe kao dokaz o kupovini određenog proizvoda po uspješnom završetku promotivne prodaje. Vaučeri obavezno moraju sadržavati ime kupca ili ime koje odredi kupac, oznaku/broj vaučera, vrstu i model proizvoda i/ili usluge, rok u kojem kupac može po uspješnom završetku promotivne prodaje podnijeti zahtjev za isporuku / konzumiranje proizvoda i/ili usluge, mjesto i način na koji kupac može postaviti zahtjev za isporuku / konzumiranje proizvoda i/ili usluge, te po potrebi i druge podatke.
 
Sve vaučere za kupnju ugovorenog proizvoda i/ili usluge koje za Partnera izdaje CityDeal, a koja je ispisana s internetskih stranica www.citydeal.ba, ili bilo koje internet stranice povezane s CityDeal,
su promotivne potvrde, koje su podložne uslovima i pravilima CityDeal, kao i pravilima Partnera koji sudjeluje u određenoj promocijskoj akciji.
 
Uspješnim završetkom promotivne prodaje smatra se slučaj kada se skupi najmanje minimalan broj vaučera za određeni proizvod i/ili uslugu. Minimalan broj kupaca uvijek se navodi uz određenu ponudu. Za kupnju bilo kojeg proizvoda i/ili usluge koje nudimo, od Vas kao korisnika zahtjeva se prethodno otvaranje korisničkog računa tj. registracija. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup ispisu vaših Potvrda i narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi lako uređivali svoje postavke.
 
Specifični dodatni uslovi i pravila korištenje vaučera kod trgovaca kao Partnera:
Potvrda se odnosi samo na proizvod koji prodaje trgovac Partner, ne može se odnositi na troškove poštarine ili manipulativne troškove.
Samo se jedna Potvrda smije koristiti po narudžbi, osim ako drugačije nije odredio sam Partner.
Ni Citydeal ni Partner nisu odgovorni za izgubljenu ili ukradenu Potvrdu.
Potvrda se ne može kombinovati s drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih osoba / kuponima / promocijama, niti se može reproducirati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.
Svaka upotreba vaučera koja nije u skladu s uslovima i pravilima korištenja rezultirati će prestankom važenja Potvrde.
 
Valjanost vaučera ističe na datum koji je naznačen na njoj i neproduživa je.
Naprimjer: Restoran je definisan kao Partner koji kao svoju redovitu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na prodaju, te tu hranu i piće isporučuje kupcima/konzumentima navedenim u valjanom vaučeru. Specifični dodatni uslovi i pravila korištenja vaučera za konzumaciju hrane i pića u restoranu kao Partneru: U isključivoj je nadležnosti Partnera odrediti da li se vaučer može kombinovati s bilo kojim vaučerima / bonovima / kuponima / promocijama trećih osoba. Vaučeri vrijede za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.
Citydeal kao ni Partner nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene vaučere na bilo koji način.
Svaki pokušaj upotrebe vaučera suprotan uslovima i pravilima korištenja će imati za posljedicu da vaučer postane nevažeći.
Valjanost vaučera ističe na datum koji je naznačen na njemu i kao neproduživa je.
Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.citydeal.ba smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio, ali i samoj posjeti naše stranice.
 
DOPUNA KOJA SE DESILA 26.06.2018.godine  I TO NA DIO UGOVORA O PRODAJI I OPĆIM USLOVIMA PUTOVANJA NA STRANICI " CITYDEAL.BA" I POVEZANIM STRANICAMA
 
CITYDEAL FlyFly Travel d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Zelenih Beretki 14, Sarajevo, ID broj: 4202465880003, koji upravlja sajtom za promociju pod nazivom citydeal.ba donosi odluku o online Ugovoru o općim uslovima putovanja,

 

UGOVOR O KUPOPRODAJI VAUČERA /OPĆI USLOVI PUTOVANJA

 

PREDMET UGOVORA

Član 1.

 1. Predmet ovog Ugovora je kuporodaja vaučera promoviranih na internet stranici CITYDEAL.BA(u nastavku teksta online Prodavac).

 1. Ovim Ugovorom Ugovorne strane regulišu međusobna prava i obaveze vezane za realizaciju ugovora o online kupoprodaji vaučera.

PREDMET KUPOPRODAJE

 

Član 2.

Predmet kupoprodaje jeste vaučer za putovanje koji se sastoji od uslova iz ponude koji su predmet oglašavanja prodaje putovanja i turističkih aranžmana.

CIJENA VAUČERA

Član 3.

Cijena vaučera za uslugu je jasno iskazana na portalu “ citydeal.ba ” na svakoj ponudi pojedinačno uz uključen PDV prema zakonima Bosne i Hercegovine.

PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

 

Član 4.

Ugovorne strane su obavezne da poštuju odredbe Ugovora o kupoprodaji vaučera, te odredbi o Uslovima prodaje dostupnih na internet stranici CITYDEAL FlyFly travel d.o.o. (http://www.citydeal.ba/pages/uslovi-prodaje.html).

 

Član 5.

 1. Prodavac se obavezuje da će izdati dokaz o prodaji vaučera koji se može preuzeti u poslovnicama firme CityDeal FlyFly travel d.o.o. ili mogu doći elektronskim putem na elektronsku adresu koju je kupac naveo ili putem koje je registrovao svoj račun u svrhu korištenja naših usluga,

 1. Prodavac u ovom pravnom poslu djeluje isključivo kao promoter i prodavac vaučera, te on kao takav nije organizator putovanja. Prodavac je posrednik između kupca i partnera koji je organizator putovanja.

 1. Prodavac nije organizator putovanja, niti je odgovoran za eventualne nedostatke glede realizacije putovanja naznačenog vaučerom.

 1. Organizator putovanja jeste partner sa kojim Prodavac ima zaključen Ugovor o promotivnoj prodaji, te je partner u skladu sa Uslovima prodaje i Ugovorom o promotivnoj prodaji odgovoran da uslugu isporuči na najkvalitetniji mogući način.

 1. Odgovornost za pravne i materijalne nedostatke glede realizacije putovanja snosi isključivo partner, a ne prodavac vaučera.

 1. Prodavac je dužan da na internet stranici (www.citydeal.ba) objavi uslove prodaje, kao i sve dodatne informacije glede realizacije putovanja a koji su javno dostupni. Ukoliko dođe do eventualnih promjena spesifične ponude, to se može desiti na osnovu izmjenjenih uslova putovanja od strane Partnera koji u trenutku objave ponude Prodavcu nisu bili poznati.

 

Član 6.

 1. Kupac se obavezuje da će isplatiti kupoprodajnu cijenu vaučera.

 1. Kupac se obavezuje da će u cilju realizacije navedenog vaučera poštivati instrukcije navedene oglasom o prodaji vaučera.

 1. Kupac se obavezuje da će sve eventualne nedostatke glede realizacije vaučera zahtjevati od organizatora putovanja, kao i eventualni povrat novca.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko kupac online kupi vaučer putem kreditne kartice ili putem opće uplatnice putem banke ili pošte, da prihvata opće uslove prodaje i opće uslove putovanja. CityDeal FlyFly travel d.o.o. će u sklopu svake online kupovine dostaviti zajedno sa vaučerom i opšte uslove putovanja u vidu linka. Kupac posjetom na sajt “ citydeal.ba “ prihvata uslove prodaje i opće uslove putovanja. CityDeal FlyFly Travel d.o.o. će na svakoj ponudi imati istaknut link za opće uslove prodaje u koje spadaju i opći uslovi putovanja. Posjetilac je dužan da pročita opća pravila prodaje i opća pravila putovanja koja su jasno iskazana na samom sajtu kao i u općim uslovima prodaje.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove rješavati mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

CITYDEAL FlyFly Travel d.o.o.

Sarajevo(Prodavac)

 

Dopis od Ministarstva finansija:

 

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA

FEDERAL MINISTRY OF FINANCE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA SARAJEVO

SARAJEVO

 

Broj: 05-14-2-5027/18

Sarajevo, 31.08.2018.godine

 

“CityDeal flyfly travel”  d.o.o.

Zelenih beretki 14

71000 Sarajevo

 

PREDMET: Odgovor - dostavlja se

VEZA: Vaš akt od 06.08.2018.


Poštovani,

 

U vezi Vašeg akta, pod datumom veze, koji se odnosi na primjenu Zakona o fiskalnim sistemima (“Službene novine Federacije BIH”, broj 81/09) i evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja, dajemo slijedeći odgovor:

 

Prema odredbi člana 4. Zakona o fiskalnim sistemima (“Službene novine Federacije BIH”, broj 81/09) obaveza je evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa putem fiskalnih uređaja za svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara, odnosno za pružanje usluga klijentima. Shodno tome, obaveza je evidentiranja prometa u momentu njegovog nastanka, te je za svaki ostvareni promet potrebno izdati i fiskalni račun.

 

S obzirom da se u Vašem konkretnom slučaju radi o specifičnom načinu prodaje proizvoda i usluga, gdje putem portala prodajete proizvode i usluge i kupcu izdajete vaučere za obavljenu kupovinui za iste usluge naplaćujete određenu proviziju od firmi u čije ime obavljate prodaju, niste obavezni izdavati fiskalne račune za prodate proizvode i usluge, jer se radi o prometu CityDeal-a, već ste obavezni kada firmi u čije ime je izvršena prodaja prilikom dostavljanja fakture-izvještaja o prodatim proizvodima i uslugama, evidentirati na svom fiskalnom uređaju samo naknadu, proviziju, za pružene usluge i za iste izdati fiskalni račun.

 

Također napominjemo da se na vaučeru treba staviti napomena da je promet po osnovu prodaje sastavni dio zbirnog fiskalnog računa.

 

S druge strane partneri sa kojim firma “CityDeal” d.o.o. ima sklopljene ugovore o promotivnoj prodaji proizvoda i usluga preko internet portala, obaveza je evidentirati ukupni promet po osnovu prodatih vaučera od strane internet portala, jer se radi o prometu, koji ista ostvaruje, s timda je u ovom slučaju firma može izdavati zbirni fiskalni račun po osnovu prometa iskazanog na fakturi-izvještaju koji mu posrednik u prodaji dostavlja.

 

U skladu sa navedenim, partneri sa kojima imate zaključene ugovore o promotivnoj prodaji mogu izdavati zbirni fiskalni račun, za koji mu CityDeal Sarajevo dostavljna zbirnu fakturu-izvještaj o prodaji do 10. u mjesecu za prethodni mjesec kada vršite obračun naknade za sve prodate vaučere za taj mjesec, s tim da je obaveza da promet iskazan na zbirnom fiskalnom računu odražava promet na zbirnoj fakturi-izvještaju, dok s druge strane posrednik CityDeal Sarajevo ima obavezu evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja po osnovu provizije za svaku firmu u čije ime vrši prodaju preko svog internet portala.


S poštovanjem

MINISTRICA Jelka Miličević

 

Skenirani dokument mozete pogledati na linku.


Prijavi se za newsletter

i ostvari ekstra popuste!
Pratite nas
facebook icontwitter iconinstagram icon
citydeal logo
Copyright © 2021 CITYDEAL
osim ako nije drugačije naznačeno.
Sva prava zadržana.


spacer